"คำขวัญอำเภอสวรรคโลก  พระพุทธเรืองฤทธิ์  พิพิธภัณฑ์ล้ำค่า  สินค้าพืชไร่ดัง  เครื่องสังคโลกดี"    
   
LINK ข้อมูลตำบลในอำเภอสวรรคโลก

ตำบลในเมือง

ตำบลป่ากุมเกาะ

ตำบลวังไม้ขอน

ตำบลวังพิณพาทย์

ตำบลคลองกระจง

ตำบลคลองยาง

ตำบลย่านยาว

ตำบลปากน้ำ

ตำบลนาทุ่ง

ตำบลเมืองบางยม

ตำบลท่าทอง

ตำบลหนองกลับ

ตำบลเมืองบางขลัง

ตำบลเมืองสวรรคโลก

 

สถาพอากาศ

ภาพถ่ายล่าสุดจากดาวเทียม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       ค้นหาโดยgoogle

แนะนำหน่วยงาน

 ประวัติ
  ภารกิจ/โครงสร้าง
  บุคคลากรหน่วยงาน
  แผนที่อำเภอ
 วิสัยทัศน์ + บทบาทหน้าที่
  ทำเนียบข้าราชการหน่วยงาน
 

ข้อมลทั่วไป

   ข้อมูลอำเภอ
   พื้นที่ทำการเกษตร
   ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
   ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
   ข่าวส่งเสริมการเกษตร
   ข้อมูลการปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้นอำเภอ
  รายงานการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น รายตำบล
  รายงานผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน
  รายงานสถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้ง
  รายงานการปลูกพืชรายเดือน
   ผลการจัดส่งรายงาน ( KM)
 
 

การส่งเสริมการเกษตร

   สรุปสถานการณ์ปลูกพืชที่สำคัญ
  สรุปโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
  รายงานการผลิตพืช (รม.2)
   รายงานการผลิตพืช  ( รต. )
   รายงานการผลิตพืช (รอ.)
   รายงาน  KM  อำเภอ
  แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร 20 ปี
   ทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร 
    แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร
    
    

สถาบันเกษตรกร

  ตำหรับอาหารจากเห็ด
   วิสาหกิจชุมชน
   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร / กลุ่มยุวเกษตรกร
   ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
   กลุ่มอาสาสมัครเกษตร
   กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
   
   

แหล่งท่องเที่ยว

   แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ
   แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 
 
 

แผนปฏิบัติงานปี 2560/61

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562
ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร
ผลการปฏิบัติงานพนักงานธุรการรายเดือน
แผนผลการติดตามนิเทศงานเกษตรอำเภอ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
สรุปโครงการ / งบประมาณ
 แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ปี 2562
 แผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ ปี 2562
 แผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งนอกเขต ปี 61/62
แผนการปฏิบัติงานสำนักงาเกษตรอำเภอ ปี 2562
 

 

 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

        

 

   

กิกิจกรรมและภาพข่าว

 
 
 
     

                     

                     วันที่  26 กุมภาพันธ์  2562 จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 / 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ                 อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  โดยมีนายสุชาติ ฑีคะสุข  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน และ                             นายเนตร  สมบัติ  เกษตรจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 600 คน และหน่วยงาน                                 ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนนที่ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                  

                                                                                                               

                             

                                                             

                                            

 

             

             

          แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้าว กข43 การใช้ถ้อนคำในการประชาสัมพันธ์ข้าว กข43

              -  ดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนไปทางต่ำ (Medium-to-low GI)

             -  ทางเลือกเพื่อสุขภาพ

            -  เหมาะสำหรับผู้ใส่ใจสุขภาพ

            -  กข43  ข้าวขาว  นุ่ม  อร่อย

 

        ด่วน! ขอให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร หลังเพาะปลูก 15 - 60 วัน                                        เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการของรัฐ  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประทศ

 

       ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  บริเวณด้านข้างสำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก  ทางเข้าไปโรงพยาบาล                  อำเภอสวรรคโลก   มีจุดจำหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษ  และผลิตผลทางการเกษตร จำหน่ายหลายรายการ                            เชิญแวะชมจับจ่ายซื้อเป็นของฝาก ของใช้ได้ค่ะ

 

 

 

         กรมส่งเสริมการเกษตร  เตรียมความพร้อมมาตรฐาน จี เอ พี รับมือการเปิดเสรีอาเชียนโดยมุ่งเน้นผลไม้ 4 ชนิด                    ได้แก่  ทุเรียน  มังคุด  ลำใย  และมะม่วง จึงจำเป็น ต้องรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของอาเชียน                                              สำหรับผลไม้  โดยแบ่งเป็น 4 หมวด คือ    

1. ความปลอดภัยทางอาหาร         

 2. การจัดการสิ่งแวดล้อม    

 3. สุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิ์การของผู้ปฏิบัติงาน

  4. คุณภาพ ผลผลิต โดยแต่ละหมวดจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ๆ  ใช้เป็นมาตรฐาน การผลิต เก็บเกี่ยว การจัดการ                                     หลังการเก็บเกี่ยว  เพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตนั้นผ่านมาตรฐาน มีคุณภาพปลอดภัย ต่อผู้บริโภค และต่อตนเอง                 

 
                แจ้งเกษตรกรผู้สนใจจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้   ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

 

                                 
     

 

          
       
 แจ้งผู้สนใจเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
                                                                      สั่งจองได้ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย โทร.0-5564-1344

 

          
 

สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก
ถนนจรดวิถีถ่อง  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  64110
เบอร์โทรศัพท์  0-5564-
3031

E- Mail :  ndoae 1154@ gmail.com